Ghé thăm ngay
X

Ghé thăm ngay

Các sản phẩm

Là một công ty nông nghiệp toàn cầu, thành công của chúng tôi vang dội qua những nơi chúng tôi phục vụ. Chúng tôi tự hào rằng có một câu chuyện để chia sẻ với thế giới.

Tìm sản phẩm của bạn

Thuốc Trừ Cỏ (3)

Metsy 20WG

Thành phần hoạt chất:

Metsulfuron Methyl /

Xem chi tiết

Saathi 10WP

Thành phần hoạt chất:

Pyrazosuluron Ethyl /

Xem chi tiết

Trident
(Erosgold) 41.4EC

Thành phần hoạt chất:

Pretilachlor / Pyrazosuluron Ethyl /

Xem chi tiết

Thuốc Trừ Bệnh (11)

Mancolaxyl 72 WP

Thành phần hoạt chất:

Metalaxyl / Mancozeb /

Xem chi tiết

Microthiol Special 80WG

Thành phần hoạt chất:

Sulfur /

Xem chi tiết

Microthiol Special 80WP

Thành phần hoạt chất:

Sulfur /

Xem chi tiết

Penncozeb 80 WP

Thành phần hoạt chất:

Mancozeb /

Xem chi tiết

Penncozeb 75 WG

Thành phần hoạt chất:

Mancozeb /

Xem chi tiết

Rampart 35SD

Thành phần hoạt chất:

Metalaxyl /

Xem chi tiết

Saaf 75 WP

Thành phần hoạt chất:

Carbendazim / Mancozeb /

Xem chi tiết

Unizeb M - 45 80WP

Thành phần hoạt chất:

Mancozeb /

Xem chi tiết

Unizeb M - 45 75WG

Thành phần hoạt chất:

Mancozeb /

Xem chi tiết

Zoom 50 SC

Thành phần hoạt chất:

Carbendazim /

Xem chi tiết

Zoom 50 WP

Thành phần hoạt chất:

Carbendazim /

Xem chi tiết

Thuốc Trừ Sâu (18)

Acemida 51.8SP

Thành phần hoạt chất:

Acephate / Imidacloprid /

Xem chi tiết

Chlorban 20EC

Thành phần hoạt chất:

Chlorpyrifos Ethyl /

Xem chi tiết

Chlorban 48EC

Thành phần hoạt chất:

Chlorpyrifos Ethyl /

Xem chi tiết

Cyrux 10EC

Thành phần hoạt chất:

Cypermethrin /

Xem chi tiết

Cyrux 25EC

Thành phần hoạt chất:

Cypermethrin /

Xem chi tiết

Cyrux 5EC

Thành phần hoạt chất:

Cypermethrin /

Xem chi tiết

Fenkill 20EC

Thành phần hoạt chất:

Fenvalerate /

Xem chi tiết

Jugal 17.8SL

Thành phần hoạt chất:

Imidacloprid /

Xem chi tiết

Kinagold 23EC

Thành phần hoạt chất:

Cypermethrin / Quinalphos /

Xem chi tiết

Kinalux 25EC

Thành phần hoạt chất:

Quinalphos /

Xem chi tiết

Lancer 40EC

Thành phần hoạt chất:

Acephate /

Xem chi tiết

Lancer 50SP

Thành phần hoạt chất:

Acephate /

Xem chi tiết

Lancer 75SP

Thành phần hoạt chất:

Acephate /

Xem chi tiết

Lancer 97WG

Thành phần hoạt chất:

Acephate /

Xem chi tiết

Perkill 10EC

Thành phần hoạt chất:

Permethrin /

Xem chi tiết

Perkill 50 EC

Thành phần hoạt chất:

Permethrin /

Xem chi tiết

Quickphos

Thành phần hoạt chất:

Aluminium Phosphide /

Xem chi tiết

Thionova 25WG

Thành phần hoạt chất:

Thiamethoxam /

Xem chi tiết